Make your own free website on Tripod.com
Belediyeler ve GIS

Türkiye’de belediyeler yerel halkın bayındırlıktan (imar), sağlık ve sosyal yardıma, ulaştırmadan eğitime kadar bir çok gereksinimini karşılamakla görevlendirilmiş birimlerdir. Güncel durum haritası yapmak, imar planı yaptırmak, yapı ruhsatı vermek, su getirmek, kanalizasyon yaptırmak ve bakımı ile ilgilenmek, halka açık yerlerin temizlik ve düzenini sağlamak, yangın söndürme örgütü kurmak ve yangın önleyici önlemler almak, yasaya aykırı yapı eylemlerini ve izinsiz işgalleri önlemek gibi bir çok zorunlu görev üstlenmişlerdir.

Fakat uygulamada çok az belediyenin, başarmak zorunda olduğu görevleri gereği gibi yerine getirebildiği görülür. Bu durumun nedenleri oldukça uzun bir liste halinde sıralanabilir, temel başlıklar halinde toplarsak:

Temel var olma nedeni kent toplumunun gereksinimlerine çözüm getirmek olan belediyeler, bu görevi ancak toplumun gereksinimleri ve mevcut durumu ile ilgili sağlıklı verileri alabildiği ve bu verileri verimli olarak kullanabildiği ölçüde gerçekleştirebilir. Kullanılan verilerin yaklaşık %80’inin konumsal veriler olduğu belediyelerde, yönetimde, denetimde ve yönlendirmede yardımcı olacak araçlardan biri olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) kullanımı kaçınılmaz olarak görünüyor. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kente ilişkin verilerin işlenmesinde kullanımı “Kent Bilgi Sistemi”ni oluşturmaktadır.


 
Neden Kent Bilgi Sistemi
Belediyeler Kent Bilgi Sistemi ile yerel halkın gereksinimlerini karşılama konusunda yönetimde, denetimde ve yönlendirmede yeni araçlara kavuşurlar. Kentsel büyümenin planlanması, denetlenmesi, altyapıların tamamlanarak yönetilmesi ve kentsel hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sunulmasında güçlü araçlar içerir.

Yöneticilerin mevcut durumu izleyebilmeleri ve sağlıklı kararlar verebilmeleri, altyapı planlamasında iyileştirmeler, kaçak yapıların denetimi, kent trafiğinin tam denetimi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin takibi, tapu ve kadastro bilgilerinin sağlıklı hale getirilmesi gibi belediyenin bir çok görevi verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlar.

Kentteki her bileşenin -park, su borusu, yol, okul- gerçek dünyada bir konumu vardır. Bu bileşenlerle ilgili her çeşit bilgi GIS yazılımlarıyla depolanır ve ekrandan herhangi bir bileşene tıklandığında, örneğin yol, kullanıcı bu nesne ile ilgili tutulan bilgilere ulaşabilir.

GIS ile çalışanlar bilgiye ulaşır, görüntüler, bilgi alır veya analiz eder. Sonuçlar, kullanıcı hangi bilgileri ne şekilde istiyorsa -harita üzerinde (seçilen yolların sarıya boyanması), bir tablo halinde (seçilen yolların cinsi ve genişlik bilgileri) veya bir grafikte (bölgedeki tüm yolların bakım tarihlerine göre bir grafik)- görüntülenir.

Veri Paylaşımı
GIS kullanımı, tüm verilerin merkezi bir yerde depolanarak belediyenin tüm birimleri tarafından paylaşılabilmesine olanak tanır. Aynı veri üzerinde birden fazla kişi eş zamanlı olarak çalışabilir. Kullanılmak istenen dosyaların gelmesi için beklemeye gerek kalmadan en güncel dosyalara anında ulaşılabilir. Örneğin, belediyenin bir günlük iş akışı içerisinde üç ayrı bölüm aynı haritayı kullanmak durumunda olabilir; aynı haritayı şehir plancıları arazi kullanım durumunu görüntüleyerek yeni yapılacak plan için, inşaat mühendisleri yeni döşenecek su altyapısı için ve haritacılar da araziden alınan yeni parsel verilerini aktararak harita güncellemesi yapmak için kullanmak isteyebilirler. Bu üç bölüm de haritanın en son güncellenmiş hali üzerinde sadece kendi gereksinim duydukları verileri sistemden çekerek kullanırlar, konularının dışındaki materyallerle uğraşmaları gerekmez.

Etkileşimli Çalışma
Tüm belediye çalışanları ürettikleri bilgileri ve analizleri diğer birimlerle paylaşabilirler, böylelikle bilginin yeniden üretilme süreci ortadan kalkmış olur. Örneğin; bir mühendis eski drenaj hattının yerine yeni bir hat için öneride bulunmak üzere yükseklik bilgisi, arazi kullanım haritası, mevcut su altyapı haritasına GIS yardımıyla kişisel bilgisayarından ulaşabilir. Değişik veri tiplerini entegre ettikten sonra bir çok farklı harita elde edebilir. Yeni hatların eklenmesi ve yıpranmış olabileceklerin tespiti için; bir önceki yıla ait yağış sıklığı haritasını diğerleri ile birleştirebilir. Her haritanın bilgisi görüntülenebilir ve ulaşılabilirdir. Kullanıcı veri tipleriyle farklı alternatifler üretebilir, yeni olanakların farkına varabilir.

Drenaj çalışması için toplanan haritalar belediyenin diğer birimleri veya diğer kurumlar tarafından kullanılabilir. İtfaiye işleri ile ilgilenen bölüm taşkın haritası ile o bölgede yaşayanların iş ve yaş durumları haritasıyla bir arada kullanarak yaşlı ve yardıma muhtaç insanların nerelerde oturduğunu belirleyerek herhangi bir tahliye gerekliliğinde hangi bölgelere ve adreslere daha fazla yardım gitmesi gerektiğini belirleyebilir. Telefon şirketi de herhangi bir sel anında elde edilen adresler yardımıyla bu kişileri otomatik olarak arayarak yakındaki sığınaklar, kapanan yollar, neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verebilir.

Karar Destek Aracı Olarak GIS
Yöneticiler gereksinim duyduğu tüm verilere aynı anda ve ortamda ulaşım sağlayabildiği için karar verme sürecinde eldeki tüm verileri kullanarak yaptığı analizlerle çeşitli alternatifler üretebilir, yeni olanakların farkına varabilir. GIS’in sunduğu analiz yöntemleri ile olayları çok daha geniş bir perspektifte değerlendirebilir. Her bölümün kullandığı terminoloji farklı olsa da tek bir referansı -coğrafya- kullanarak bilgiye ulaşabilirler.

Konumsal Verilerin Tümünün Bir Arada Kullanılabilmesi ve Güncellenmesi
GIS yazılımları bölgesel bilginin yönetiminde önemli bir rol oynar. Raster (hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, taranmış haritalar) ve vektör (CAD sistemleri ile üretilmiş halihazır haritalar, kadastral haritalar, altyapı haritaları, teknik detay çizimleri) bir arada kullanılabilir. Farklı kaynaklardan gelen haritaların bir arada kullanılabilmesi ile kullanıcılar yeni bilgiler üretebilirler. Hava fotoğrafları ve halihazır harita çakıştırıldığında, yeni bir binanın yapıldığı ortaya çıkabilir ve halihazır haritanın üzerine eklenir. Bu bina kaçak bir yapı ise gereken önlemler alınır. Uydu görüntüleri yeni bir yol için güzergah seçiminde yardımcı olabilir. Meclis üyeleri, belediye başkanı gibi teknik olmayan kişiler haritalardansa fotoğrafları çok daha kolay algılayabilirler.

Denetimin Sağlanması ve Gelir Artışı
Konumsal verilere tam ve hatasız ulaşımla kentin denetlenmesi çok daha kolaydır. Örneğin, mevcut durumun incelenmesiyle kaçak yapılaşma ve gecekonduların tespiti anında yapılabilir. Belediye vergilerinin hatasız takip edilmesiyle belediye gelirleri arttırılabilir. Altyapının daha iyi işletilmesi sağlanır.


 
Değişen GIS Yazılımları
GIS, belediyelerde 1960’dan bu yana karar-destek aracı olarak kullanılıyor. GIS, ilk kullanılmaya başlandığında bu konuda iyi eğitim görmüş kişilerin çok güçlü bilgisayarlar kullanarak ulaşabileceği bir bilim olarak kabul ediliyordu. Türkiye’de de belediyelerde Kent Bilgi Sistemlerinin kurulamamasının en büyük nedenlerinden biri yazılımların çok karmaşık olması nedeniyle personelin kullanmakta zorluk çekmesi ve yazılımların pahalı iş istasyonları üzerinde çalışıyor olmasıydı. Teknolojideki gelişme ile GIS masaüstü iş yazılımlarının bir parçası haline geldi. Şu anda belediye çalışanları GIS konusunda uzmanlaşmış olmasına veya eğitim almış olmasına gerek olmadan daha önce önem vermedikleri konumsal verileri kullanarak yeni bir boyutta çalışıyorlar.

GIS topluluğu, yeni teknoloji yardımıyla GIS’i masaüstü iş uygulamaları kapsamına alarak ve GIS Internet ve intranet teknolojilerini de kullanarak her gün daha da ilerliyor. Böylelikle kişiler, coğrafi veriye karar üretmekte kullanmak amacıyla GIS teknolojisini bilmelerine gerek olmadan çok daha kolay ulaşabiliyorlar.

Nisan 1999 Yerel Seçimleri sonrasında yeni beş yıllık dönem başladı. Türkiye’de 1987 yılından bu yana belediyeler yavaş yavaş GIS’le ilgilenmeye başladılar. Sayısal harita üretimi hız kazandı ve personel GIS konusunda bilgi sahibi oldu, belediye birimleri birbirlerinden kopuk da olsa birim içindeki işlerini sayısal ortamda gerçekleştirmeye başladılar. Bu yeni dönemde belediyeler için GIS yatırımı yapmanın tam zamanı.

SAYISAL GRAFİK’in GIS Çözümü
SAYISAL GRAFİK, tüm bu yukarıda anlatılan konulara, Autodesk’in GIS çözüm ailesi ile yanıt veriyor. AutoCAD Map 2000, Autodesk World R2.0 ve Autodesk MapGuide R4.0’dan oluşan yazılım ailesini yakından tanımak için, SAYISAL GRAFİK veya GIS Yetkili Satıcıları ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ana Sayfa
SAYISAL GRAFİK Web Sitesi