Make your own free website on Tripod.com

KENT BİLGİ SİSTEMİ

 Nüfusun büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadığı 21. yüzyılda, kent yönetimi çok kompleks bir yapı sergilemektedir. Kentli insanların, yaşam standardı yüksek bir ortamda yaşayabilmeleri için kent yönetiminde başarı sağlamak gerekmektedir. Yönetimde etkin olabilmek için üstün yöneticilik vasıflarının yanısıra kullanılacak araçlarda önemlidir. Kent yönetiminde bulunan özel ve tüzel kişiler için sağlıklı, etkin, ucuz ve verimli hizmetler sunabilmek temel amaç olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için 21.yüzyıl teknolojisinin getirdiği yeniliklerden yararlanmak zorunludur. 

Çağımız bilgi teknolojileri çağıdır. Gelişmiş ülkeler doğru ve güncel bilgiye, kısa sürede  ulaşmak için bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadırlar. Bilginin mevcut yapıda olduğu gibi manual yöntemlerle üretilmesi, modellenmesi, işlenmesi ve kullanılması zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. 

Kent yönetiminden sorumlu olan pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar yatay ve düşey konumda karşılıklı etkileşim ve eşgüdüm içinde, ilişkiler ağına kavuşmalıdır. Başbakanlık koordinasyonunda ülke bütününde tüm kurum ve kuruluşları içine alan bir KAMU NET projesi yürütülmektedir. Bu proje ile her kuruluş sorumluluğu altında bulunan verileri üreterek ve güncel tutarak diğer krum ve kişileribn hakları ölçüsünde kullanımına sunmuş olacaktır. İlişkiler ağının kurulmasında bilgi teknolojisinin elemanlarından biri olan Coğrafi Bilgi Sistemleri esas alınmalıdır. CBS, mekansal ve mekansal olmayan  sözel bilgilerin ilişkilendirilerek kullanılması mantığına dayanmaktadır. Kente yönelik verilerin kullanılması sonucu Kent Bilgi Sistemi kurulmuş olacaktır. 

Bu ilişkiler ağı içersinde yer alan temel kuruluşlar ise;

Belediye

Tapu ve Kadastro Müdürlükleri

Su ve Kanalizasyon İdaresi

Gaz İdaresi

Toplutaşımacılık İdaresi

Elektrik İdaresi

Telefon İdaresi

Bu kuruluşların yapmış oldukları temel görevler baz alınarak analiz  çalışmaları yapılarak uygulama programları geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama  programları tanımlanmış olan konuları içermektedir;

Emlak İstimlak Uygulamaları

Gelirler  Uygulamaları

Halkla İlişkiler Uygulamaları

Kültür  Uygulamaları

Özel Kalem Uygulamaları

Park Ve Bahçeler  Uygulamaları

Teftiş  Heyeti Uygulamaları

Temizlik İşleri Uygulamaları

Zabıta Uygulamaları

Hesap İşleri  Uygulamaları

Hukuk  İşleri  Uygulamaları

İdari Ve Mali İşler Uygulamaları

Fen İşleri  Uygulamaları

Harita  Uygulamaları

İktisat Uygulamaları

İmar Ve  Planlama  Uygulamaları

Makina  Elektrik Ruhsat  Uygulamaları

Makina İkmal Bakım  Onarım Uygulamaları

Yazı İşleri  Ve Kararlar Uygulamaları

APK  Uygulamaları

Basın Danışmanlığı

Personel Uygulamaları

Sağlık İşleri  Uygulamaları

Veteriner İşleri  Uygulamaları

Satınalma  Uygulamaları 

Kent Bilgi sistemi bütünlüğünde tüm grafik ve sözel verilere, aynı anda çok sayıda kullanıcının kullanımına olanak veren ve veriye hızlı erişim sağlayan bir coğrafi veri sunucusu üzerinden erişilmelidir. Kent Bilgi Sisteminin oluşturulmasında kullanılan temel altlık haritalar arasında aşağıda yer alan haritalar sıralanabilir.

            Halihazır haritalar

            İmar planları

            Kadastral haritalar

            Kamulaştırma haritaları

            Altyapı haritaları

                        Doğalgaz

                        Su ve kanalizasyon

                        Telefon hatları

                        Elektrik şebekesi

                        Kablolu yayın

                        Petrol boru hatları

    Sistem oluştulurken öncelikle kanun-yasa-yönetmelik araştırması yapılmıştır. Kent Bilgi Sistemi kapsamında ele alınması gereken tüm kurumlar ve işlevleri hakkında yürürlükte bulunan yasal mevzuat incelenmiştir. Kurumların yerine getirdikleri görevler tesbit edilmiş ve kurumlar arasında kurulmuş olan görev akışı çıkarılmıştır. Öncelik belirlemesi yapılarak kurumlar tek tek ele alınarak, analizler yapılmıştır. Analiz çalışmalarında kurumsal yapı, görevler belirlenerek rapor oluşturulmuştur.  Kurum için ihtiyaçlar belirlenerek sistem ve veri tabanı tasarımı yapılmıştır. 

Analiz çalışmaları sonucu 1/1000 ölçekli halihazır haritaların, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ve kadastral paftaların sayısal ortama aktarılması ve bunlara ait sözel bilgilerin bağlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Halihazir haritalar ve imar planları için veri tabanı tasarımı yapılmıştır.  Geliştirilen veri tasarımına uygun olarak tüm harita bilgileri sayısal ortama aktarılmıştır. Aktarılan veriler üzerinde ilişkisel veri tabanına uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Halihazır harita veri tabanında kent ölçeğinde bulunanan tüm coğrafi varlıklar yer almaktadır. Coğrafi varlıklar CBS mantığı içerisinde polygon, line, point olarak tutulmuştur. Veri tabanı yapısı oluşturulurken sınıflama yapılmıştır. Mevcut kullanımla ilgili olarak yapının veya bağımsız bölümün, malik, kullanım amacı, kat dağılımı, alan, çevre özellikleri, kaçak kat durumu vb. tüm bilgileri veri tabanında bulmak mümkündür. Bu çalışmada büyük ölçekli harita yapım yönetmeliği esas alınmıştır. Bu veri tabanı tasarımında kent için önem taşıyan en alt ölçeğe kadar inilmiştir. Bu yapı içerisinde ağaç sayısı, türü, yaşı vb. detaylara kadar inmek mümkündür. Belediye bütününde bir otomasyona geçilmesi için bir halihazır GIS mantığıda oluşturulmalıdır.  

İmar planları için 3194 sayılı kanun temel alınmak üzere bir veri tabanı tasarımı yapılmıştır. Bu veri tabanı tasarımında dikkat edilen temel unsurlar CBS vektör veri yapısına göre özellik tiplerinin polygon, line ve point yapıda belli bir sınıflama içerisinde yapılmasıdır.

 Kent Bilgi Sistemininin oluşturulması ile hizmet sağlayan kurumların ve hizmetten yararlananların ihtiyaçları kısa zamanda, daha sağlıklı ve ekonomik olarak sağlanmış olacaktır. Mevcut yöntemlerle koordinasyonun tam anlamıyla sağlanamamış olması nedeniyle gelir kayıpları oluşmaktadır. Bu gelir kayıpları kaçak yapılaşmanın takip edilmesi, emlak, çevre temizlik verileri ile halihazır, tapu ve imar izin verileri karşılaştırılması ile vergi kaçakları, inşaat kaçakları tespit edilmesi, işyeri ruhsatı almamış olan işyerlerinin tespiti gibi konularda KBS olanakları ile gelir artışları sağlanacaktır.